Algemene voorwaarden


Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. wij: de gebruiker van de algemene voorwaarden, Liesbeth Kingma en Claire Compagner, eigenaar van GOO Regio Zwolle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70482594
Jij: ook wel de klant of deelnemer genoemd.

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website GOO Regio Zwolle en op alle producten of diensten die middels deze websites worden verricht. Dit betreft onder andere (online) coaching, workshops, programma’s, trainingen en events. Door deze website te gebruiken en of producten of diensten af te nemen stem je in met deze algemene voorwaarden. Wij behouden ons het recht deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen en/of te wijzigen.

Uitvoering van de overeenkomst

Jij mag van ons een verplichting tot inspanning verwachten. Wij zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Wij hebben een inspanningsverplichting jegens de jou, nooit een resultaatverplichting. Jij als klant of deelnemer bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering en jouw fysiek, emotioneel en mentaal welzijn. Keuzes en beslissingen die jij neemt voor jezelf, je werk of bedrijf zijn altijd jouw eigen verantwoordelijkheid.

Betaling

Bij het eerste contact of via de website, of aankoop van online programma’s of andere (online of offline) producten of diensten, word jij op de hoogte gesteld van het dan geldende tarief van het gewenste product of dienst. Tevens wordt in dit contact de betalingswijze vermeld. Voor alle producten of diensten geldt dat deze voorafgaand aan de dienst zijn voldaan op bankrekeningnummer: NL74KNAB0257075151

Jij ontvangt daarvoor bij betaling of voorafgaande aan de te leveren product of dienst een factuur (voor annulering zie terugtrekking en restitutie). Wij hanteren een betalingstermijn van maximaal 14 dagen. Wanneer de betaling heeft plaatsgevonden, kan met de dienst of het programma gestart worden.

Alle prijzen op de website zijn exclusief 21% btw, tenzij expliciet anders vermeld.


Annulering en restitutie

Annulering voor één van de producten of diensten moet schriftelijk of per e-mail: info@gooregiozwolle.nl gemeld worden. Jij behoudt het recht om binnen vijf werkdagen na aanmelding deze weer in te trekken.

Voor gemaakte afspraken geldt het volgende:

  • Voor afspraken die binnen een individueel programma (1 op 1 coaching) vallen geldt dat er tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos een nieuwe afspraak gemaakt kan worden. Bij afzegging binnen 48 uur, kan geen aanspraak gedaan worden op de afspraak en wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening te brengen.
  • Voor een (online) training/workshop/event geldt dat bij annulering langer dan twee weken voor aanvang van de activiteit, restitutie van het betaalde bedrag plaatsvindt. Bij annulering daarna wordt 50% in rekening gebracht en bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de activiteit, blijft het gehele bedrag verschuldigd.
  • Bij voortijdig stoppen – na aanvang – op eigen verzoek, is er geen restitutie van het deelname tarief mogelijk. Ook niet als gekozen is voor een termijnbetaling.


Annulering door mij als opdrachtgever

Wij behouden het recht voor om gevallen waarin sprake is van overmacht de datum, de aanvangstijd en of plaats van de activiteit te wijzigen in overleg met jou als klant.
Indien er naar het oordeel van ons geen vruchtbare samenwerking mogelijk is, behouden wij het recht voortijdig een traject te beëindigen. Indien jij een achterstand in betaling hebt, dan zijn wij gerechtigd de verplichting op te schorten.

Aansprakelijk

Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan jou is ontstaan door en of tijdens het gebruik van door en of namens ons geleverde producten of diensten. Daarnaast zijn wij nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door ons geleverde diensten.

Vertrouwen

De door jou aan ons verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Zie hiervoor de Privacy Verklaring op www.gooregiozwolle.nl.
Deze vertrouwelijkheid geldt voor alle informatie die als vertrouwelijk aan ons is verstrekt en voor alle informatie de redelijkerwijs als zodanig kan worden beschouwd. Alle informatie van jou wordt met de grootste mogelijke zorgvuldigheid behandeld door ons.

Tevredenheid

Wij streven continu naar de best mogelijke kwaliteit. Indien je klachten of suggesties hebt over een programma, product of dienst, kun je dit aangeven via de mail: info@gooregiozwolle.nl.

Toepasselijk recht en geschillen

Indien er uit deze algemene voorwaarden geschillen voortvloeien dan streven wij ernaar deze in eerste instantie in onderling overleg met jou op te lossen. Mocht dit onverhoopt niet tot een resultaat leiden, dan worden de geschillen aan de Nederlandse rechter voorgelegd. Op alle rechtsverhoudingen tussen ons en jou is het Nederlands recht van toepassing.


Auteursrechten

De uitgereikte stukken, zoals teksten, thuisopdrachten, adviezen, oefeningen, cursusmaterialen etc. zijn eigendom van GOO Regio Zwolle. Ze mogen alleen worden gebruikt door jou als de betreffende klant/deelnemer en niet worden vermenigvuldigd, gekopieerd of doorgegeven aan anderen.

Website

Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van de website www.gooregiozwolle.nl. Informatie vermeld op de website wordt zo actueel mogelijk gehouden. Desondanks kan het gebeuren dat de aangeboden informatie op deze site niet (meer) actueel is. Tarieven en veranderingen kunnen aan verandering onderhevig zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen op onze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden. Aan de informatie op deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van ons dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.

Laatste update: 25-01-2021

Algemene voorwaarden 2021 GOO Regio Zwolle.pdf